La producció ecològica
L'agricultura ecològica és una modalitat agrícola en la qual no s'utilitzen productes químics de síntesi com els fungicides químics, adobs químics, herbicides, OGM (Organismes Genèticament Modificats), conservants artificials, colorants artificials, additius artificials o similars i que té com a finalitat, a diferència de l'agricultura convencional, ser ambientalment sostenible, a més de respectar la salut i el benestar dels consumidors.

Algunes de les tècniques de conreu que s'utilitzen són les següents:

- Ús de fertilitzants d'origen orgànic (ex: fems, compost, adobs verds...).
- La rotació de conreus per afavorir la regeneració de la terra.
- Ús del guaret per evitar l'esgotament de la terra.
- Control de plagues amb mitjans biològics: fauna auxiliar, rotenona, piretrines...
- En general, les tècniques de cultiu utilitzades per l'agricultura ecològica són de caràcter preventiu i molt menys nocives per a l'home (i per al medi) que les tècniques convencionals (utilitzades extensivament després de la Revolució Verda, de caràcter correctiu, intensives en productes químics tòxics).

El mateix concepte és conegut amb noms diferents a diversos països i es pot trobar una terminologia diversa per definir el mateix, cosa que de vegades pot portar a confusió (orgànic és l'adjectiu que fan servir en anglès). D'aquesta manera es troben denominacions com ara agricultura biològica, agricultura ecològica, agricultura regenerativa, agricultura sostenible, agricultura de conservació, etc.

De fet l'agricultura biodinàmica, la permacultura, l'agricultura natural, l'agricultura indígena, l'agricultura familiar o l'agricultura camperola són diferents tipus d'agricultura natural que busquen l'equilibri amb l'ecosistema. Són sistemes agrícoles sostenibles que s'han mantingut al llarg del temps en diferents regions del món buscant satisfer la demanda d'aliment natural i nutritiu a les persones i els animals, de manera que l'agro-ecosistema mantingui l'equilibri.

Els productes resultants de l'agricultura ecològica reben la denominació de "productes ecològics" o "productes biològics". Actualment els prefixes bio i eco es reserven per aquests productes.


Sistema de control
El CCPAE és l’autoritat de control de Catalunya i la seva funció és auditar i certificar els productes agroalimentaris ecològics de casa nostra.

El Consell Català de la Producció Agrària Ecològica (CCPAE) és una corporació de dret públic amb personalitat jurídica pròpia. Aquest òrgan està tutelat pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya.

A fi de garantir que els productes ecològics es produeixin seguint els requisits establerts per la normativa europea sobre producció ecològica, les activitats realitzades pels operadors en totes les fases de producció, preparació i distribució de productes ecològics estaran sotmeses a un sistema de control creat i gestionat de conformitat amb les normes establertes pel Parlament Europeu, sobre els controls oficials efectuats per garantir la verificació del compliment de la legislació en matèria de pinsos i aliments i la normativa sobre salut animal i benestar dels animals.

A més de les condicions establertes per aquesta normativa general que regula els controls oficials en matèria de pinsos, alimentació i salut i benestar animal, el règim de control que s’aplicarà als operadors ecològics comprèn tota una sèrie de mesures de precaució i de control específiques orientades a garantir al consumidor el compliment de la normativa de producció ecològica.

La naturalesa i freqüència dels controls que rebran els operadors es determinaran basant-se en una avaluació del risc que es produeixin irregularitats i infraccions pel que respecta al compliment dels requisits establerts per la normativa. En qualsevol cas, tots els operadors, a excepció dels majoristes que només treballen amb productes envasats, s’hauran de sotmetre a una verificació del seu compliment almenys una vegada a l’any.